Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

PRINCE2® Practitioner

Certifikát

V prípade, že si chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu na základný certifikát (PRINCE2® Foundation), máte možnosť absolvovať ďalšie školenie a získať certifikát PRINCE2® Practitioner. Získanie tohto certifikátu je samozrejme náročnejšie a samozrejme dokladuje, že metodológiu PRINCE2® už ovládate na vyššej úrovni a že ste zvládli už aj praktické aplikovanie metodológie pri prípadových štúdiách. Certifikát PRINCE2® Practitioner má platnosť obmedzenú na 5 rokov (to je zhruba obdobie, za ktoré sa aktualizuje metodológia PRINCE2®) a po uplynutí tohto obdobia si ho musíte obnoviť. Certifikát PRINCE2® Practitioner (vydaný APMG®) je uznávaný domácimi aj zahraničnými firmami a aj inštitúciami verejnej a štátnej správy na Slovensku. Získanie Certifikátu oprávňuje nositeľa na jednoročný vstup do systému (internetovej stránky) APMG®, kde môžete získať množstvo zaujímavých informácií (v angličtine) z oblasti riadenia projektov.

Školenie

Školenie PRINCE2® Practitioner trvá štandardne 2 dni. Môžete ho realizovať samostatne (s odstupom času po získaní certifikátu PRINCE2® Foundation, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na absolvovanie školenia PRINCE2® Practitioner), alebo spolu so školením PRINCE2® Foundation. V tom prípade trvá celý kurz 5 dní, z čaho prvé 3 dni sa zúčastníte kurzu Foundation, vykonáte skúšku a pokiaľ dosiahnete 50% správnych odpovedí, pokračujete kurzom PRINCE2® Practitioner. Nasledujúci deň (zvyčajne vo štvrtok) sa preberajú konkrétne príklady aplikácie metodológie PRINCE2® vo vzorových projektoch (prípadových štúdiách) a precvičujú sa skúšobné otázky. Účastníci kurzu dostanú aj domácu úlohu, ktorá sa nasledujúci deň školenia precvičuje. Počas kurzu sú vytvárané viaceré skupiny (ktoré sa vždy menia) a riešia konkrétne úlohy z prípadovej štúdie. Účastníci skupiny nakoniec prezentujú výsledok všetkým študentom, čím školenie PRINCE2® Practitioner prispieva aj k precvičovaniu prezentačný schopností a zručností.

Skúška PRINCE2® Practitioner

Skúška PRINCE2® Practitioner sa zásadne líši od skúšky PRINCE2® Foundation. Hoci sa v obidvoch prípadoch jedná o test (výber z viacerých ponúkaných možností), Pri skúške Practitioner sa vyskytujú rôzne variácie otázok a odpovedí. Tu sú niektoré z nich:

  1. Výber 2 správnych odpovedí z 5 otázok. Bod získavate len v tom prípade, ak správne identifikujete obidve správne odpovede.
  2. Tvrdenie - príčina. Predstavuje 2 samostané tvrdenia z metodológie PRINCE2®. Najprv je potrebné určiť, či sú pravdivé a ak sú obidve pravdivé, je treba stanoviť, či príčina (druhé tvrdenie) súvisí s prvým tvrdením.
  3. Zoradenie - môžnosť zoradenia viacerých aspektov napríklad podľa času (kedy sa vyskytnú v projekte), podľa závažnosti, podriadenosti a podobne.
  4. Doplnenie - do chýbajúcich polí je potrebné doplniť správne výrazy. Výrazov je pritom viac a je možné nepoužiť žiadny, prípadne niektorý použiť aj viac krát

Skúška PRINCE2® Practitioner obsahuje 110 otázok, z ktorých musíte správne zodpovedať 55%, aby ste v skúške uspeli. Na vykonanie skúšky je stanovený čas 2,5 hodiny, pričom pokiaľ vykonávate skúšku v inom jazyku ako materinskom, máte 30 minút navyše.

Stratégia vykonania skúšky Practitioner je odlišná, ako pri skúške Foundation, pretože k otázkam, na ktoré ste nepoznali hneď odpoveď sa neodporúča vracať. Skúška sa totiž realizuje na základe prípadovej štúdie a je rozdelená zhruba do 9 oblastí. Na začiatku je potrebné naštudovať prípadovú štúdiu a každá skupina otázok má ďalšie inštrukcie k prípadovej štúdii. Takže ak sa chcete vrátiť k niektorej otázkej, musíte si prečítať nielen samotnú otázku, ake aj súvisiacu časť prípadovej štúdie, takže Vám to zaberie pomerne veľa času.

Dobrá správa je, že pri skúške Practitioner môžete používať manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®. Ďalšia dobrá správa je, že častokrát sa v otázke použijú rovnaké slová, ako sú uvedené v manuáli k danej otázke. Zlá správa je, že pokiaľ sa v manuáli dobre nevyznáte (a samozrejme aj v samotnej metodológii PRINCE2®), môžete stráviť drahocenné minúty hľadaním správnej odpovede. Malý príklad: Ak sa bude otázka týkať rizika, odpoveď môžete hľadať v procese Iniciácie projektu, kde sa pripravuje Stratégia riadenia rizík aj Register rizík, v téme Riziká alebo v prílohe A, kde sa nachádzajú popisy dokumentov Stratégie riadenia rizík a Register rizík.

Terminológia

Nie vždy sa vám podarí správne napísať Practitioner. Vyskytujú sa aj preklepy, hlavne Practioner, Praktitioner a praktioner, alebo fonetické prepisy ako prakšoner, praktišner, practišoner a podobne. Najčastejšie sú však prvá 3 menované Practioner, Praktioner a Praktitioner. Nemusíte sa hambiť, ask sa vám to nepodarí napísať správne. Zvyknú sa v tom mýliť aj rodení angličania.