Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Denník - Daily log

Denník projektového manažéra slúži na zaznamenávanie neformálnych problémov, ale aj významných udalostí, ktoré nie sú zaznamenané inými PRINCE2 registrami alebo záznamami. Funguje ako denník pre Projektového manažéra.
Môže by taktiež použitý ako úložisko problémov a rizík počas procesu Predprojektová príprava, pokiaľ ešte neboli iné registre vytvorené.
V projekte môže byť viac denníkov v prípade, ak sa rozhodnú Vedúci tímov, že si založia denníky pre Pracovné balíky, oddelene od Denníka Projektového manažéra.
Forma Denníka je voliteľná, ale veľmi podobne bude obsahovať dátum, udalosť, zodpovednosť a informáciu o výsledku zapísanú v navrhovanej tabuľke.

Zápis sa realizuje v prípade, ak Projektový manažér alebo Vedúci tímu majú pocit, že je potrebné niečo zaznamenať. Zvyčajne sa zápisy realizujú na základe myšlienok a nápadov, konverzácie a pozorovaní.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A Daily Log is used to record informal issues, required actions or significant events not caught by other PRINCE2 registers or logs. It acts as the project diary for the Project Manager.
It can also be used as a repository for issues and risks during the Starting up a Project process if the other registers have not been set up.
There may be more than one Daily Log as Team Managers may elect to have one for their Work Packages, separate from the Project Manager’s Daily Log.

The Daily Log is in free form but it is likely to include date, event, responsibility and result information as proposed in the following grid.


Entries are made when the Project Manager or Team Manager feels it is appropriate to log some event.  Often entries are based on thoughts, conversations and observations.
A Daily Log can take a number of formats including a Document or Spreadsheet; Desk diary or log book; Electronic diary/calendar/task lists or Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    Entries are sufficiently documented to be understandable later (a short note might make sense at the time, but will it in several months’ time?)
•    Date, person responsible and target date are always filled in
•    Consideration has been given to access rights for the Daily Log (e.g. should the Daily Log be visible to everyone working on the project?).