Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Plán - Plan

Plán predstavuje informácie o tom ako a kedy budú dosiahnuté projektové ciele, definujú hlavné produkty, aktivity a požadované zdroje pre rozsah plánu. V PRINCE2 sú 3 úrovne plánov: plán projektu, etapy a tímu. Plány tímov nie sú povinné a nemusia presne sledovať zloženie plánu projektu a etapy.

Plán výnimky (Exception plan) je vytváraný na tej istej úrovni ako plán, ktorý nahrádza.

Plán projektu poskytuje plánované náklady do Zdôvodnenia projektu a identifikuje manažérske etapy a iné hlavné kontrolné body. Je používaný Riadiacim výborom ako základ na monitorovanie projektu.
Plán etapy zahŕňa produkty, zdroje, aktivity a kontrolné mechanizmy špecifické pre etapu a používa sa ako základ na monitorovanie pokroku v etape.
Plány tímov (ak sú použité) môžu obsahovaľ len časovú os pridaú k Pracovnému balíku, ktorý sa dodá Vedúcemu tímu. 
Plán by nemal pokrývať len aktivity potrebné na vytvorenie produktov, ale aj aktivity potrebné na riadenie vytvorenia produktov, zahŕňajúc aktivity na zabezpečenie projektu, riadenie kvality, riadenie konfigurácií, komunikáciu a iné požadované projektové riadiace prvky.

Plán by mal pokrývať nasledovné oblasti:

  • Popis plánu
  • Nevyhnutné podmienky plánu
  • Externé závislosti
  • Predpoklady
  • Získané ponaučenia
  • Monitorovanie a kontrolu
  • Rozpočty
  • Tolerancie
  • Popisy produktov
  • Časový harmonogram


Plán je odvodený od:

- Zadania projektu
- Stratégie riadenia kvality (pre aktivity súvisiace s kvalitou, ktoré sú zahrnuté v pláne)

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A plan provides a statement of how and when objectives are to be achieved, by showing the major products, activities and resources required for the scope of the plan. In PRINCE2, there are three levels of plan: project, stage and team. Team Plans are optional and may not need to follow the same composition as a Project Plan or Stage Plan.
An Exception Plan is created at the same level as the plan that it is replacing.
A Project Plan provides the Business Case with planned costs, and it identifies the management stages and other major control points. It is used by the Project Board as a baseline against which to monitor project progress.
Stage Plans cover the products, resources, activities and controls specific to the stage and are used as a baseline against which to monitor stage progress.
Team Plans (if used) could comprise just a schedule appended to the Work Package(s) assigned to the Team Manager.
A plan should cover not just the activities to create products but also the activities to manage product creation - including activities for assurance, quality management, risk management, configuration management, communication and any other project controls required.


The Plan should cover the following topics. 
Plan Description    4
Plan Prerequisites    4
External Dependencies    4
Planning Assumptions    4
Lessons Incorporated    5
Monitoring and Control    5
Budgets    5
Tolerances    5
Product Descriptions    5
Schedule    6


The Plan is derived from the Project Brief, Quality Management Strategy (for quality management activities to be included in the plan), Risk Management Strategy (for risk management activities to be included in the plan), Communication Management Strategy (for communication management activities to be included in the plan), Configuration Management Strategy (for configuration management activities to be included in the plan), Resource availability, and Registers and logs.

The Plan can take a number of formats including: A stand-alone document or a section of the Project Initiation Documentation; Document, spreadsheet, presentation slides or mindmap; Entry in a project management tool.
The schedule may be in the form of a product checklist (which is a list of the products to be delivered within the scope of the plan, together with key status dates such as draft ready, quality inspected, approved etc.) or the output from a project planning tool.


The following quality criteria should be observed:
•    The plan is achievable
•    Estimates are based on consultation with the resources, who will undertake the work, and/or historical data
•    Team Managers agree that their part of the plan is achievable
•    It is planned to an appropriate level of detail (not too much, not too little)
•    The plan conforms to required corporate or programme standards
•    The plan incorporates lessons from previous projects
•    The plan incorporates any legal requirements
•    The Plan covers management and control activities (such as quality) as well as the activities to create the products in scope
•    The plan supports the Quality Management Strategy, Configuration Management Strategy, Risk Management Strategy, Communication Management Strategy and project approach
•    The plan supports the management controls defined in the Project Initiation Documentation