Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Popis produktu projektu - Project Product Description

Popis produktu projektu je špeciálna forma Popisu produktu, ktorá definuje, čo má projekt dodať, aby bol akceptovaný. Používa sa na:

 • Získanie súhlasu od užívateľa ohľadom rozsahu projektu a požiadaviek
 • Definovanie zákazníkovych očakávaní kvality
 • Definovanie akceptačných kritérií, metód a zodpovedností za projekt

Popis produktu pre produkty projektu je vytvorený v procese Predprojektová príprava ako súčasť úvodných aktivít a je detailizovaný počas procesu Iniciácia projektu, keď sa vytvára plán projektu. Podlieha formálnej procedúre kontroly zmeny a mal by byť skontrolovaný na hraniciach etapy (počas procesu Riadenie hraníc etapy), aby sa zistilo, či sa požadujú nejaké zmeny. Takisto sa používa v procese Ukončenie projektu ako súčasť overenia, že projekt dodal čo sa od neho očakávalo a že sa splnili akceptačné kritériá.

Popis produktu projektu by mal pokryť nasledujúce oblasti:

 • Názov
 • Účel
 • Zloženie
 • Vyrobené z:
 • Vývojové zručnosti
 • Zákazníkove očakávania kvality
 • Akceptačné kritériá
 • Projektové tolerancie kvality
 • Akceptačné metódy
 • Akceptačné zospovednosti

Popis produktu projektu je odvodený z Mandátu projektu, diskusiami s Hlavným užívateľom a Výkonným riaditeľom, možno prostredníctvom seminára a požiadavky na návrh (ak sa nachádza v prostredí dodávateľ/odberateľ).

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


The Project Product Description is a special form of Product Description that defines what the project must deliver in order to gain acceptance. It is used to:
•    Gain agreement from the user on the project’s scope and requirements
•    Define the customer’s quality expectations
•    Define the acceptance criteria, method and responsibilities for the project.
The Product Description for the project product is created in the Starting up a Project process as part of the initial scoping activity, and is refined during the Initiating a Project process when creating the Project Plan. It is subject to formal change control and should be checked at stage boundaries (during Managing a Stage Boundary) to see if any changes are required. It is used by the Closing a Project process as part of the verification that the project has delivered what was expected of it, and that the acceptance criteria have been met.

The Project Product Description should cover the following topics. 
Title    4
Purpose    4
Composition    4
Derivation    4
Development Skills Required    4
Customer’s Quality Expectations    5
Acceptance Criteria    5
Project Level Quality Tolerances    5
Acceptance Method    5
Acceptance Responsibilities    5


The Project Product Description is derived from the project mandate, discussions with the Senior User and Executive – possibly via scoping workshops and the request for proposal (if in a commercial customer/supplier environment).
A Product Description for the project product can take a number of formats, including: Document, presentation slides or mind map; or Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The purpose is clear
•    The composition defines the complete scope of the project
•    The acceptance criteria form the complete list against which the project will be assessed
•    The acceptance criteria address the requirements of all the key stakeholders (e.g. operations and maintenance)
•    The Project Product Description defines how the users and the operational and maintenance organizations will assess the acceptability of the finished product(s):
o    All criteria are measurable
o    Each criterion is individually realistic
o    The criteria are realistic and consistent as a set. For example, high quality, early delivery and low cost may not go together
o    All criteria can be proven within the project life (e.g. the maximum throughput of a water pump), or by proxy measures that provide reasonable indicators as to whether acceptance criteria will be achieved post-project (e.g. a water pump that complies with design and manufacturing standards of reliability)
•    The quality expectations have considered:
o    The characteristics of the key quality requirements (e.g. fast/slow, large/small, national/global)
o    The elements of the customer’s quality management system that should be used
o    Any other standards that should be used
o    The level of customer/staff satisfaction that should be achieved if surveyed.