Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Zadanie projektu - Project Brief

Zadanie projektu (Project Brief, pôvodný preklad "Popis projektu") slúži na pripravenie celkových a kvalitných základov na iniciáciu projektu a je vytvorený v procese Predprojektová príprava.
V procese Iniciácie projektu je obsah Zadania projektu ďalej rozpracovaný do Projektovej Iniciačnej dokumentácie (PID), po dokončení ktorej už PID nie je ďalej aktualizovaný.

Zadanie projektu by malo obsahovať nasledovné okruhy:

 • Definíciu projektu
 • Rámcové zdôvodnenie projektu
 • Popis produktu projektu
 • Prístup k projektu
 • Štruktúru projektového teamu
 • Popisy rolí
 • Referencie

Zadanie (popis) projektu je odvodené z Mandátu projektu, ktorý je dodaný hneď na začiatku projektu;

 • Programového manažmentu - ak je projekt súčasťou programu, Zadanie projektu dodá program a preto projekt nemusí byť odvodený z Mandátu projektu;
 • Diskusiami medzi Riadiacim výborom a užívateľmi, ak je Mandát projektu nekompletný, alebo ak vôbec nie je poskytnutý;
 • Diskusiou s organizáciou korá bude prevádzkovať a udržiavať produkt;
 • Diskusiou s (potenciálnym) dodávateľom ohľadom životného  cyklu vytvárania produktu, ktorý by sa mal použiť;
 • Zoznamu ponaučení.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


A Project Brief is used to provide a full and firm foundation for the initiation of the project and is created in the Starting up a Project process.
In the Initiating a Project process, the contents of the Project Brief are extended and refined in the Project Initiation Documentation, after which the Project Brief is no longer maintained.

The Project Brief should cover the following topics.

 • Project Definition   
 • Outline Business Case   
 • Project Product Description   
 • Project Approach   
 • Project Management Team Structure   
 • Role Descriptions   
 • References   


The Project Brief is derived from: A project mandate supplied at the start of the project; Programme management - if the project is part of a programme, the Project Brief is likely to be supplied by the programme, and therefore it will not have to be derived from a project mandate; Discussions with corporate management regarding corporate strategy and any policies and standards that apply; Discussions with the Project Board and users if the project mandate is incomplete or if no project mandate is provided; Discussions with the operations and maintenance organization (if applicable); Discussion with the (potential) suppliers regarding specialist development lifecycles that could be used; Lessons Log.