Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Register rizík - Risk Register

Register rizík poskytuje záznam o identifikovaných rizikách súvisiacich s projektom, vrátane stavu a histórie. Je použitý na zachytenie a udržiavanie informácií o všetkých identifikovaných hrozbách a príležitostiach súvisiacich s projektom.

Na strane 3 sa nachádza Zoznam rizík.

Zloženie, formát a prezentácia Registra rizík bude odvodená zo Stratégie riadenia rizík. Záznam do Registra rizík sa realizuje raz, v okamihu keď je riziko identifikované. Môže existovať viacero vlastných projektových rizík zahrnutých v Mandáte projektu, nové riziká sa môžu objaviť pri príprave Zadania projektu, návrhu a vymenúvaní projektového rímu, vytváraní riadiacich prvkov projektu a vytváraní plánov, keď sa pripravuje pracovný balík, keď sa preskúmava stav pracovného balíka, alebo keď sa preskúmava stav etapy, Denník/Register problémov - problémy sú zvyčajne spozorované Projektovým mamažérom a zachytené v denníku alebo Registri problémov sú aktuálne riziká s potrebou ďalšieho preskúmania.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A Risk Register provides a record of identified risks relating to the project, including their status and history. It is used

to capture and maintain information on all of the identified threats and opportunities relating to the project.


Page 3 contains the Risk Log


"Derivation:
- The composition, format and presentation of the Risk Register will be derived from the Risk Management

Strategy
- Entries are made on the Risk Register once a new risk has been identified
- There may be one or more risks

inherent in the project mandate
- New risks may be discovered when creating the Project Brief, designing and appointing the

project management team, establishing the project’s controls and developing its plans, when issuing Work Packages, when

reviewing Work Package status, or when reviewing stage status
- Daily Log/Issue Register - often issues raised to the Project

Manager and captured in the Daily Log or Issue Register are actually risks and only identified as such after further

examination.
"