Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Správa o ukončení etapy - End Stage report

Správa o ukončení etapy sa používa na sumarizovanie progresu k danému dňu, celkovej sitácie v projekte a dostatočné poskytuje množstvo informácií, aby mohol byť riadiaci výbor požiadaný o rozhodnutie, čo sa má udiať ďalej v projekte.
Riadiaci výbor používa informácie v Správe o ukončení etapy spolu s Plánom nasledujúcej etapy na rozhodnutie, čo sa bude ďalej v projekte robiť, napríklad autorizovanie ďalšej etapy, rozšírenie rozsahu projektu alebo zastavenie projektu.

Správa o ukončení etapy by mala pokrývať nasledovné oblasti:

 • Správu Projektového manažéra
 • Zhodnotenie Zdôvodnenia projektu
 • Zhodnotenie projektových cieľov
 • Zhodnotenie cieľov etapy
 • Zhodnotenie výkonu tímu
 • Správu o ponaučeniach
 • Problémy a riziká
 • Predpovede
 • Vyhodnotenie produktov

Poznámka: Keď sa vytvára Správa o ukončení etapy na konci iniciačnej etapy, nie všetky uvedené položky musia byť použité.

Správa o ukončení etapy je odvodená od:

 • informácií zo súčasného Plánu etapy
 • Plánu projektu
 • Plánu vyhodnocovania prínosov
 • skompletizovaných/omeškaných Pracovných balíkov
 • aktualizované Zdôvodnenie projektu
An End Stage Report is used to give a summary of progress to date, the overall project situation, and sufficient information to ask for a Project Board decision on what to do next with the project.
The Project Board uses the information in the End Stage Report in tandem with the next Stage Plan to decide what action to take with the project: for example, authorize the next stage, amend the project scope, or stop the project.

The End Stage Report should cover the following topics. 
Project Manager’s Report   
Review of the Business Case   
Review of Project Objectives  
Review of Stage Objectives   
Review of Team Performance   
Lessons Report  
Issues and Risks   
Forecast  
Review of Products   

Note: Where the End Stage Report is being produced at the end of the initiation stage, not all of the above content may be appropriate or necessary.

The End Stage Report is derived from the: Current Stage Plan and actuals; Project Plan; Benefits Review Plan; Issue Register, Quality Register and Risk Register; Exception Report (if applicable); Lessons Report; Completed/slipped Work Packages and updated Business Case.

An End Stage Report can take a number of formats, including presentation to the Project Board (physical meeting or conference call), as a document or email issued to the Project Board; or as an entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The report clearly shows stage performance against the plan
•    Any abnormal situations are described, together with their impact
•    Any appointed Project Assurance roles agree with the report.