Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Výkaz stavu produktov - Product Status Account

Výkaz stavu produktov poskytuje informáciu o stave produktov v rámci definovaných limitov. Tieto limity môžu byť rôzne. Napríklad, správa môže zachytávať celý projekt, jednotlivú etapu, vybranú časť projektu alebo históriu špecifického produktu. Je to obzvlášť užitočné ak Projektový manažér potrebuje zistiť číslo verzie produktov.
Formát nachádzajúci sa na strane 3 je len príkladom aký typ informácie môže požadovať Projektový manažér ako Stav produktu alebo sady produktov. V závislosti od účelu požiadavky, Projektový manažér môže požadovať viac alebo menej informácií. Tento formát sa môže opakovať pre každý produkt zahrnutý v požiadavke.

Výkaz stavu produktu je odvodený od Záznamu o konfiguračnej položke a Plánu etapy.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


The Product Status Account provides information about the state of products within defined limits. The limits can vary. For example, the report could cover the entire project, a particular stage, a particular area of the project, or the history of a specific product. It is particularly useful if the Project Manager wishes to confirm the version number of products.

The format following on page 3 is an example of the type of information the Project Manager may request as a Status Account on a Product or set of Products.  Depending on the purpose of the request the Project Manager may request more or less information.  This format would be repeated for each product included in the request.


The Product Status Account is derived from the Configuration Item Records and the Stage Plan.
 A Product Status Account can take a number of formats, including:  Document, spreadsheet or report from a database; Output from a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The details and dates match those in the Stage Plan
•    The product name is consistent with the product breakdown structure and the name in the Configuration Item Record.