Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Pracovný balík - Work Package

Pracovný balík je sada informácií o jednom alebo viacerých požadovaných produktoch, ktoré vytvorí Projektový manažér, aby odovzdal zodpovednosť za prácu alebo dodávku formálne Vedúcemu tímu alebo členovi tímu.

Pracovný balík by mal pokryť nasledovné oblasti. (Obsah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vzťahu medzi Projektovým manažérom a prijímateľom Pracovného balíka.)

 • Autorizácia pracovného balíka
 • Popis
 • Techniky, procesy a procedúry
 • Vývojové rozhranie
 • Požiadavky na riadenie konfigurácií
 • Spoločné ujednania
 • Obmedzenia
 • Riešenie problémov a eskalácia
 • Výňatky alebo referencie
 • Schvaľovacia metóda
 • Akceptácia pracovného balíka

Pracovný balík je odvodený od akýchkoľvek existujúcich komerčných zmlúv medzi zákazníkom a užívateľom (ak je to vhodné), Stratégie riadenia kvality, Stratégie riadenia konfigurácií a Plánu etapy.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


A Work Package is a set of information about one or more required products collated by the Project Manager to pass responsibility for work or delivery formally to a Team Manager or team member.

A Work Package should cover the following topics. The content may vary greatly according to the relationship between the Project Manager and the recipient of the Work Package.
Work Package Authorisation
Description
Techniques, Processes and Procedures
Development Interfaces
Operations and Maintenance Interfaces
Configuration Management Requirements
Joint Agreements
Tolerances
Constraints
Reporting Arrangements
Problem Handling and Escalation
Extracts or References
Approval method
Work Package Acceptance


A Work Package is derived from any existing commercial agreements between the customer and supplier (if appropriate); Quality Management Strategy; Configuration Management Strategy; Stage Plan

A Work Package can take a number of formats, including: Document; Oral conversation between the Project Manager and a Team Manager; Entry in a project management tool.
The Work Package will vary in content and in degree of formality, depending on circumstances.
Where the work is being conducted by a team working directly under the Project Manager, the Work Package may be an oral instruction - although there are good reasons for putting it in writing, such as avoidance of misunderstanding and providing a link to performance assessment. Where the work is being carried out by a supplier under a contract and the Project Manager is part of the customer organization, there is a need for a formal written instruction in line with standards laid down in that contract.

The following quality criteria should be observed:
•    The required Work Package is clearly defined and understood by the assigned resource
•    There is a Product Description for each required product, with clearly identified and acceptable quality criteria
•    The Product Description(s) matches up with the other Work Package documentation
•    Standards for the work are agreed
•    The defined standards are in line with those applied to similar products
•    All necessary interfaces have been defined
•    The reporting arrangements include the provision for raising issues and risks
•    There is agreement between the Project Manager and the recipient on exactly what is to be done
•    There is agreement on the constraints, including effort, cost and targets
•    The dates and effort are in line with those shown in the Stage Plan for the current management stage
•    Reporting arrangements are defined
•    Any requirement for independent attendance at, and participation in, quality activities is defined.