Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Zdôvodnenie projektu - Business Case

Zdôvodnenie projektu (niekedy sa prekladá aj ako Obchodný prípad) sa používa na zdokumentovanie opodstatnenosti realizácie projektu, založenom na odhadovaných nákladoch (na vývoj, implementáciu, prevádzku a údržbu) v porovnaní s plánovanými prínosmi za existencie určitých rizík.

Rámcové zdôvodnenie projektu (Outline Business Case) sa vytvára na začiatku procesu Predprojektová príprava a detaily sú dopracované v procese Iniciácia projektu.

Proces Strategické riadenie projektu zahŕňa schválenie a neustále potvrdzovanie Zdôvodnenia projektu (opodstatnenosti projektu).

Zdôvodnenie projektu sa používa v procese Riadenie etapy, kedy je potrebné vyhodnotiť dopady problémov a rizík. Je revidované a aktualizované na konci každej manažérskej etapy v procese Riadenie hraníc etapy a na konci projektu v procese Ukončenie projektu.

Zdôvodnenie projektu by malo pokrývať nasledovné oblasti:

 • Zhrnutie
 • Dôvody
 • Možnosti organizácie
 • Očakávané prínosy
 • Možné negatívne prínosy
 • Časový harmonogram
 • Investičné vyhodnotenie
 • Hlavné riziká

Zdôvodnenie projektu je odvodené z:

 • Mandát projektu a Zadanie projektu - dôvody
 • Plán projektu - náklady a časový harmonogram
 • Hlavný užívateľ - očakávané prínosy
 • Výkonný riaditeľ - hodnota za peniaze
 • Register rizík a Register problémov

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A Business Case is used to document the justification for the undertaking of a project, based on the estimated costs (of development, implementation and incremental ongoing operations and maintenance costs) against the anticipated benefits to be gained and offset by any associated risks.
The outline Business Case is developed in the Starting up a Project process and refined by the Initiating a Project process. The Directing a Project process covers the approval and re-affirmation of the Business Case.
The Business Case is used by the Controlling a Stage process when assessing impacts of issues and risks. It is reviewed and updated at the end of each management stage by the Managing a Stage Boundary process, and at the end of the project by the Closing a Project process.

The Business Case should cover the following topics. 
Executive Summary    3
Reasons    3
Business Options    4
Expected Benefits    4
Expected Dis-benefits    4
Timescale    4
Costs    5
Investment Appraisal    5
Major Risks    5


The Business Case is derived from the: Project mandate and Project Brief – reasons; Project Plan - costs and timescales; The Senior User(s) - expected benefits; The Executive - value for money; Risk Register and Issue Register.

The Business Case can take a number of formats, including: Document, spreadsheet or presentation slides; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The reasons for the project must be consistent with the corporate or programme strategy
•    The Project Plan and Business Case must be aligned
•    The benefits should be clearly identified and justified
•    It should be clear how the benefits will be realized
•    It should be clear what will define a successful outcome
•    It should be clear what the preferred business option is, and why
•    Where external procurement is required, it should be clear what the preferred sourcing option is, and why
•    It should be clear how any necessary funding will be obtained
•    The Business Case includes non-financial, as well as financial, criteria
•    The Business Case includes operations and maintenance costs and risks, as well as project costs and risks
•    The Business Case conforms to organizational accounting standards (e.g. break-even analysis and cash flow conventions)
•    The major risks faced by the project are explicitly stated, together with any proposed responses.