Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Zoznam slov:

agilné metódy - agile methods
akceptačné kritéria - acceptance criteria
akceptovanie (reakcia na riziko) - accept (risk response)
akceptácia - acceptance
akceptácia užívateľom - user acceptance
aktivita - activity
autor/tvorca - producer
autorita - authority
Autorita pre zmenu - Change Authority
autorizácia - authorization
blízkosť (rizika) - proximity (of risk)
centrum výnimočnosti - centre of excellence
Denník - Daily Log
diagram toku produktov - product flow diagram
dodávateľ - supplier
dopad (rizika) - impact (of risk)
DSDM Atern (pomenovanie pre dynamický systém vývojových metód) - DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method)
etapa - stage
Etapový plán - Stage plan
evidencia - records
garant - sponsor
harmonogram - schedule
havarijná rezerva - contingency
hierarchická štruktúra produktov - product breakdown structure
Hlavný dodávateľ - Senior Supplier
Hlavný používateľ - Senior User
Hlavný zodpovedný majiteľ - Senior Responsible Owner
Hodnotenie ukončenej etapy - end stage assessment
hostiteľské prostredie - host site
implementácia (Prince2) - embedding (PRINCE2)
Iniciačná dokumentácia projektu - Project Initiation Documentation
iniciačná etapa - initiation stage
kategória reakcií na riziko - risk response category
konfiguračná položka - configuration item
kontrolný bod - checkpoint
kontrolný zoznam produktov - product checklist
kritéria kvality - quality criteria
kvalita - quality
línia tolerancie rizík - risk tolerance line
manažment konfigurácií - configuration management
manažment kvality - quality management
manažment rizík - risk management
manažérska etapa - management stage
manažérsky produkt - management product
manažérsky produkt základne - baseline management product
metóda vodopádu - waterfall method
miera ochoty riskovať - risk appetite
míľnik - milestone
naštartovanie - start-up
nevyhnutné podmienky (plánu) - prerequisites (plan)
nevýhoda - dis-benefit
nápravné opatrenie - corrective action
Obchodný prípad - Business Case
obmedzenia - constraints
odchýlka od špecifikácie - off-specification
odhad rizika - risk estimation
odmietnutie (reakcia na riziko) - reject (risk response)
odovzdanie - deliverable
odovzdanie - handover
Odporúčanie na ukončenie - closure recommendation
odporúčanie následných aktivít - follow-on action recommendations
odpoveď na riziko - risk response
ohodnotenie rizika - risk evaluation
operačná a prevádzková akceptácia - operational andmaintenance acceptance
Opis produktu - Product Description
Opis produktu projektu - Project Product Description
Oznámenie o autorizácii projektu - project authorization notification
oznámenie o ukončení projektu - closure notification
plán - plan
Plán preskúmania prínosov - Benefits Review Plan
Plán výnimky - Exception Plan
plánovací horizont - planning horizon
plánované ukončenie - planned closure
podnikové alebo programové štandardy - corporate or programme standards
Podpora projektu - Project Support
Popis projektu - Project Brief
popis role - role description
portfólio - portfolio
postúpenie - transfer
posudzovateľ - reviewer
posúdenie kvality - quality review
posúdenie kvality - quality inspection
požiadavka na zmenu - request for change
Pracovný balík - Work Package
pravdepodobnosť - probability
pravidelná kontrola - time-driven control
predpoklad - assumption
predčasné ukončenie - premature closure
PRINCE2 - PRINCE2
PRINCE2 princípy - PRINCE2 principles
PRINCE2 projekt - PRINCE2 project
prispôsobenie - tailoring
problém, udalosť - issue
problém/znepokojenie - problem/concern
procedúra - procedure
proces - process
produkt - product
produkt projektu - project product
produkt špecialistu - specialist product
produktovo-orientované plánovanie - product-based planning
profil rizík - risk profile
program - programme
projekt - project
projektová kancelária - project office
Projektový manažér - Project Manager
projektový mandát - project mandate
Projektový plán - Project Plan
projektový prístup - project approach
prínos - benefit
redukovanie - reduce
Register kvality - Quality Register
Register problémov/ Register udalostí - Issue Register
Register rizík - Risk Register
registre - registers
riadenie - governance (corporate)
riadenie - governance (project)
riadenie kvality - quality control
riadenie na základe udalostí - event-driven control
riadenie projektu - project management
riadenie zmien - change control
riešiteľ rizika - risk actionee
riziko - risk
riziko v neošetrenom stave - inherent risk
rozpočet pre zmenu - change budget
rozsah - scope
schvaľovateľ - approver
schválenie - approval
Správa o kontrolnom bode Správa o stave prác - Checkpoint Report
Správa o ukončení etapy - End Stage Report
Správa o ukončení projektu - End Project Report
Správa o výnimke - Exception Report
Správa o poznatkoch - Lessons Report
Správa o problémoch - Issue Report
Správa o stave etapy - Highlight Report
správy - reports
spúšťač - trigger
stratégia - strategy
Stratégia manažmentu kvality - Quality Management Strategy
Stratégia manažmentu rizík - Risk Management Strategy
Stratégia riadenia komunikácie - Communication Management Strategy
Stratégia riadenia konfigurácií - Configuration Management Strategy
systém manažovania kvality - quality management system
systém riadenia konfigurácií - configuration management system
technická etapa - technical stage
technika posúdenia kvality - quality review technique
tolerancia - tolerance
tolerancia kvality - quality tolerance
tolerancia nákladov - cost tolerance
tolerancia prínosov - benefits tolerance
tolerancia rizík - risk tolerance
tolerancia rozsahu - scope tolerance
téma - theme
tím riadenia projektu - project management team
Tímový plán - Team Plan
ustúpenie (reakcia na riziko) - fallback (risk response)
užívateľ - user
variant - variant
Vedúci tímu - Team Manager
verzia - version
vlastník rizika - risk owner
vydanie - release
vyhnutie sa (reakcia na riziko) - avoid (risk response)
vyhodnotenie výnimky - exception assessment
vyrozumenie o zahájení projektu - project initiation notification
využitie (reakcia na riziko), - exploit (risk response)
Výkaz stavu produktu - Product Status Account
Výkonný predseda - Executive
výkonové ciele - performance targets
výnimka - exception
výsledok - outcome
výstup - output
zabezpečenie - assurance
zabezpečenie kvality - quality assurance
Zabezpečenie projektu - Project Assurance
zdieľanie - share
zlepšenie (reakcia na riziko) - enhance (risk response)
zodpovedná autorita - responsible authority
zvyškové riziko - residual risk
zákazník - customer
zákazníkove očakávania kvality - customer’s quality expectations
základňa - baseline
závislosti - dependencies (plan)
Záznam o konfiguračnej položke - Configuration Item Record
záznamy kvality - quality records
zúčastnená strana - stakeholder
Úložisko poznatkov - Lessons Log
úložiská - logs
ústupok - concession
časová tolerancia - time tolerance
časť programu - tranche
štruktúra tímu riadenia projektu - project management team structure
životný cyklus projektu - project lifecycle