Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

harmonogram

Grafická reprezentácia plánu (napr. Ganttov diagram), typicky popisujúca sekvenciu úloh spoločne s alokovanými zdrojmi, ktoré kolektívne splňujú plán. V PRINCE2 by mali byť projektové aktivity dokumentované iba v harmonogramoch spojených s Plánom projektu, Etapovým plánom alebo Tímovým plánom. činnosti, ktoré sú alokované z denno-denného manažmentu, smú byť dokumentované v relevantnom projektovom úložisku (t.j. Register rizík, Denné záznamy, Register problémov, Register kvality), ak nevyžadujú významnejšie aktivity.

schedule

Graphical representation of a plan (for example, a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should only be documented in the schedules associated with a Project Plan, Stage Plan or Team Plan. Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. Risk Register, Daily Log, Issue Register, Quality Register) if they do not require significant activity.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť